Algemene voorwaarden XD-Design

Op alle overeenkomsten die u sluit met www.xd-design.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat u deze op een later moment nog eens kunt nalezen.
 
Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 13 maart 2015
 

Artikel 1. Definities

1.1 www.xd-design.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., gevestigd te 5145 NW Waalwijk, Energieweg 2, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17230750.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij www.xd-design.com
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen www.xd-design.com en de klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: www.xd-design.com en alle bijbehorende sub-domeinen.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van www.xd-design.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor www.xd-design.com niet bindend.
 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.2 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.
 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingsrecht

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van www.xd-design.com en het voldoen aan de daarbij door www.xd-design.com gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs een elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt www.xd-design.com langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 De klant heeft het recht de aankoop binnen 14 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending van het product komen voor rekening van de klant. XD Design zal de reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terugbetalen. Binnen diezelfde termijn dient www.xd-design.com het geretourneerde product terug in haar bezit te hebben gekregen.
4.4 Het herroepingsrecht, als genoemd in het vorige lid, is niet van toepassing op producten waarvan de verpakking van het product beschadigd en/of geopend is. In dat geval heeft het product immers nog maar een beperkte houdbaarheid en/of is deze niet meer verkoopbaar.

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door www.xd-design.com is ontvangen, www.xd-design.com stuurt de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.3 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt www.xd-design.com de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien er geen levertermijn is afgesproken, zal www.xd-design.com de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien www.xd-design.com niet binnen deze termijn levert, verkrijgt de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.5 www.xd-design.com raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 9: Gebreken.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.
 

Artikel 6. Betaling

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door de klant verrichte betaling.
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van overmacht is www.xd-design.com niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
 

Artikel 8. Garantie

8.1 www.xd-design.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat www.xd-design.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door www.xd-design.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst heeft.
 

Artikel 9. Gebreken

9.1 De klant dient www.xd-design.com binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. www.xd-design.com zal binnen 30 dagen reageren op eventuele klachten.
9.2 Indien www.xd-design.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
9.3 De klant mag het product niet zelf proberen te repareren.
 

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 www.xd-design.com verwerkt de persoonsgegevens van de klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacy verklaring.
 

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
11.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
11.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door www.xd-design.com ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 

Artikel 12. Contactgegevens

12.1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact op customerservice@xd-design.com of per telefoon op 0031 70 319 99 85.
 
Of per post:
 Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
O.v.v. www.xd-design.com
Energieweg 2
5145 NW Waalwijk
Nederland